Stanovy

Čl. 1 Název, forma a sídlo

Spolek Okrašlovací spolek Roztoky, (dále jen "spolek") je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Roztokách.

Čl. 2 Charakter spolku

Spolek je nepolitickým, neziskovým svazkem občanů, zastánců ochrany životního prostředí, mezilidské solidarity a občanské angažovanosti. Navazuje na tradice okrašlovacích spolků zakládaných na přelomu osmnáctého a devatenáctého století.

Čl. 3 Základní účely a cíle spolku

 • ochrana přírody a krajiny,
 • poskytování obecně prospěšných (bezplatných) služeb v oblasti ochrany životního prostředí,
 • okrašlování a zvelebování Roztok a okolí,
 • povzbuzování sounáležitosti člověka s přírodou,
 • chránit a obnovovat kulturní památky, geologické zvláštnosti a krajinné rázovitosti (např. Tiché údolí, Levý Hradec, Řivnáč, břeh Vltavy),
 • chránit a povznášet mezilidskou solidaritu a vzájemnou pomoc.

Čl. 4 Formy činnosti spolku

 • členské schůzky,
 • akce zaměřené k obnovení a zkrášlení předem vytipovaných míst,
 • zřizování nových estetických prvků v krajině,
 • vydávání periodických a neperiodických publikací,
 • praktická činnost ve spolupráci s orgány životního prostředí a jinými subjekty,
 • organizování kampaní a petičních akcí na ochranu přírody,
 • pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře, workshopy),
 • pořádání kulturních akcí (představení, koncerty, výstavy),
 • účast ve správních i jiných řízeních, v souladu se základními účely a cíli spolku.

Čl. 5 Členství ve spolku

Členem spolku se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.

Členství vzniká dnem, kdy Rada spolku (dále jen RS, viz čl. 7 orgány spolku) rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, telefon, email, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

RS o přijetí rozhoduje hlasováním na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

Člen spolku má právo zejména:

 • účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
 • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

Člen spolku je povinen zejména:

 • dodržovat stanovy,
 • aktivně podporovat základní účely a činnost spolku,
 • sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 6 Zánik členství

Členství zaniká oznámením člena spolku o ukončení členství, dále úmrtím nebo ukončením členství člena Valnou hromadou spolku.

Čl. 7 Orgány spolku

 • Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada (dále jen VH), která se schází každou první únorovou sobotu, aby:
 • schválila případné změny stanov,
 • odvolala a volila tříčlennou radu spolku (dále jen RS),
 • přednesla zprávu o činnosti a hospodaření spolku za předcházející období,
 • přijala koncepci činnosti spolku na další období,
 • schválila rozpočet spolku na příští období,
 • rozhodla o zrušení spolku a předání jeho majetku,
 • ukončila členství člena spolku.
 • Konání VH svolává předseda nebo RS. VH je usnášeníschopná pokud se jí zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li VH schopna se usnášet, koná se náhradní VH další sobotu. Opakovaná VH je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 • VH musí být svolána v případě, že třetina členů spolku podá RS ke svolání podnět.
 • VH přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.
 • Činnost spolku mezi VH řídí Rada spolku (RS), která si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. RS vede Kroniku spolku (dále jen KS). V kompetenci RS je také předsedu nebo místopředsedu odvolat.
 • RS se schází dle potřeby a může přijímat rozhodnutí pouze většinou členů a vždy s písemným záznamem do KS.
 • V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena RS, musí předseda spolku nebo RS do 60 dnů svolat mimořádnou VH z jediným bodem dovolení člena RS.
 • Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech.

Čl. 8 Hospodaření spolku

 • Spolek hospodaří s prostředky získanými dary či granty. Vynakládá je výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady a záznamy v KS.
 • S výsledky hospodaření seznamuje RS členy spolku na každé členské schůzce.
 • V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. ochrana přírody a krajiny.
 • Členové RS rozhodují o zřízení, rušení a transakcích na Bankovním účtu spolku.

Čl. 9 Závěrečná ustanovení

 • Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 • Stanovy byly odsouhlaseny dne 28.9.2016 na ustavující schůzi spolku a nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických osob (rejstříkový zákon).